Regulamin - Sklep ETMX.EU, automatyka przemysłowa

Regulamin

Regulamin Serwisu

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.etmx.eu, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary

Towar – produkty (również w postaci elektronicznej) prezentowane w Serwisie.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

Usługodawca – firma STARLIGHT KRZYSZTOF WERNICKI (zwanego dalej: Usługodawca) z siedzibą w Zielonce, przy ulicy Sienkiewicza 5, numer NIP: 5213346943

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Serwis prowadzona jest przez Usługodawcę. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, w tym określa: warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Serwisu. Usługodawca i Klient wzajemnie są zobowiązani do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

 

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu

W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie bezpiecznego i sprawnego oprogramowania oraz urządzeń,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Serwis należy dokonać wyboru Towaru dostępnego w Serwisie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Informacje o Towarach podane na stronach Serwisu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli z informacji opisującej Towar jednoznacznie wynika, że Towar jest niedostępny a nie jest prowadzona przedsprzedaż, wówczas złożone Zamówienie nie będzie zrealizowane przez Usługodawcę i zostanie anulowane.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Serwis prowadzi wyłącznie sprzedaży wysyłkową bez możliwości odbioru osobistego.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 

§ 4. Ceny produktów i promocje

 Ceny Towarów na stronie Serwisu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Serwisu.

W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Serwis zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy 

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach Serwisu.

Wysłanie zamówionego towaru następuje zgodnie z wybraną w zamówieniu formą dostawy dopiero po wpływie środków finansowych na konto Usługodawcy w wysokości zgodnej z podsumowaniem Zamówienia wysłanego na podany przez Klienta adres email. W uzasadnionych przypadkach, Serwis może wysłać Towar do Klienta na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

 

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.

Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia wydania Towaru Klientowi. Datą wydania Towaru jest potwierdzona data odbioru Towaru od firmy dostarczającej Towar. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Usługodawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Serwisu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

  • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
  • w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,

Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na konto bankowe Klienta.

 

§ 7. Reklamacje, postanowienia końcowe

Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: biuro@starlight.waw.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121). Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 roku.

Załącznikiem do regulaminu jest poniższy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

STARLIGHT KRZYSZTOF WERNICKI
ul. Sienkiewicza 5
05-220 Zielonka
NIP: 5213346943
Tel.: 507-171-208
E-mail: biuro@starlight.waw.pl

Odstąpienie od umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

 

Numer zamówienia ________________________

Data zawarcia umowy ________________________

Data odbioru towaru _________________________

 

Imię i nazwisko Klienta ______________________________________

Adres Klienta _____________________________________________

_______________________________________________________

 

 

___________________________________

Data i Podpis Klienta

(wymagane jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)